Kinh Tế

Cho Khế Nhận Vàng

Cho Khế Nhận Vàng

“Những người đã cho sẽ nhận lại rất nhiều, Những người chưa cho - những gì đã có từ từ...